B&M Solutions

B&M Solutions

Qëndroni gjithmonë të përgatitur për sigurinë!

Ne kemi atë që ju duhet!

B&M SHPK është subjekt juridik i licencuar nga MPMS (licenca nr. 06/2018) dhe ofron shërbime profesionale nga lëmia e S&SH në punë, sipas ligjit Nr. 04/L-161

Po ashtu, ne jemi subjekt juridik i licencuar nga MFPT-s Rregullorja Nr. 01/2021, për zhvillimin e programeve trajnuese të tre niveleve (kualifikim themelor, i avancuar dhe trajnimin e ekspertëve) për S&SH në Punë

B&M është përfaqësuese e EUROCERT S.A. kompani e akredituar që ofron hartime, aplikime dhe certifikime të ISO standardeve.

Vlerësim të Riskut, Inspektime dhe Testime të paisjeve të punës

Trajnime dhe çertifikim për operator të vinçave, pirunierëve, ashensorve ngritës të ndërtimit dhe të ngjajshëm
Trajnime dhe Konsulencë

Trajnime nga lëmia e S&SH dhe mbrojtjes nga zjarri
Matje Periodike, Aplikime të ISO 45001

Hartime - Elaborateve të mbrojtjes nga zjarri
Work health and safety flat lay. Labor personal protective gear for industry and construction site.
NE KUJDESEMI PËR SIGURINË TUAJ

Ne kuptojmë rëndësinë e krijimit të një mjedisi pune të sigurt dhe shëndosh!

B & M ofron:

VIZIONI DHE MISIONI YNË

OFRUES I ZGJIDHJEVE PËR SSHP

Vizioni: Për t’u bërë një “Ofrues i Zgjidhjes” për shërbimet S&SH të klientëve të ndërgjegjshëm.

Filozofija: Për ti ndihmuar njerëzit dhe klientët tanë të përfitojnë nga biznesi i tyre, njerëzit e tyre dhe mjedisi në të cilin veprojnë.

Ne përkrahemi nga një ekip profesional i përbërë nga konsulentë ekspert të bashkuar me personel të përhershëm të talentuar, të gatshëm për të ofruar shërbime të veçanta dhe efikase.

Ne ndihmojmë bizneset të përfitojnë nga biznesi e njerëzit e tyre dhe mjedisi në të cilin veprojnë.

0 +
Vite Experiencë
0 +
Klient të kënaqur
0 +
Punëtorë të trajnuar

Shërbimet

Përgatitje dhe realizim të programit të trajnimit

Përgatitja dhe realizimi i programit për trajnime për kualifikimin e personave përgjegjës për SSHP si dhe trajnime për punonjësit për kryerjen e sigurt të punës

Vlersim i Riskut

Vlerësimi i Riskut dhe përpilimi i dokumentit për Vlerësimin e Riskut

Inspektim, Testim dhe Certifikim

Inspektimi dhe testimi sistematik dhe po ashtu certifikimi i mjeteve te punës

Matjeve periodike të dëmtimeve

Kryerja e matjeve periodike të dëmtimeve kimike, fizike dhe biologjike si dhe dëmtimeve nga kushtet mikroklimatike në ambientin e punës.

Hartime, aplikime dhe çertifikime të standardeve

ISO 45001 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Konsulent

Konsulent, për të mbështetur organizatat për të zbatuar politikat dhe procedurat e tyre për S&SH

Koordinator i S&SH

Koordinator i S&SH, sipas legjislacionit përkatës për projektet e ndërtimit.

Auditime

Auditimet janë mjete të fuqishme për monitorimin e performancës dhe të përmirësimit. B&M ka zhvilluar metodologjitë e veta për auditime.

Trajnimet

#1

Specialist Themelor

Program trajnimi
SPECIALISTË THEMELORË TË SSHP
(60 orë)

#2

Specialist të Avancuar

Program trajnimi
SPECIALISTË TË AVANCUAR TË SSHP
(20 orë)

#3

Ekspert i SSH në Punë

Program trajnimi
EKSPERT i SSHP

(150 orë)